Anak alit taler Manusa sané Prasida Stres, Brangti tur Ngambul!

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kawéntenan stres ring anak alit sangkaning kaejohang saking napi sané dados fitrah ipun makasami. Maplalianan pinaka fitrah ngardinin anak alit. Rikala punika logika berpikirnyané kawangun. Proses malajah sané nénten sesuai fitrahnyane pacang aluh ngawetuang stres.

Konsultan Parenting sané akrab kasapa Ayah Edy, Edy Wiyono ngujarang anak alit madué masanyané. Sangkaning punika, icénin ipun makasami maplalianan sepuasnyané. Yéning anak alit bes makekang, mangdané nénten dados jadma sané nénten seken tekéning kauripannyané.

Dados guru rupaka, iraga dot ngicénin generasi sané pinih becik anggé idup akéh jadma, nénten ja ipun makasami sané nénten seken ring kauripannyané. Reaksi stres punika wénten akéh nganutin palekadan ipun makesami.

Fight (nglawan) utawi Flight (makelid) inggih punika duang cecirén perlawanan anak alit sané nerapin stres.” Ujar Ayah Edy rikala mabebaosan sareng Health Liputan6.com nampek puniki.

Ekspresi puniki nganutin sifat bawaan saking lahir. Yéning sifat bawaan lahirnyané kasar, anak alit pacang maparilaksana kasar, tantrum, mageluran. Nanging yéning bawaan lahirnyané alus, ipun pacang nyihnayang ngambahin eling, meneng, tur sebet.

Sistem paplajahan ring Indonesia sané banget kadominasi sareng system ngapalang dados silih tunggil sané ngawinang kawéntenan stres ring anak alit. Minabang ipun, otak anak alit karancang anggé bereksplorasi. Puniki sané idealnyané kapolihang anak alit ring proses paplajahannyané.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Anak Alit Terbebas Saking Stres

University of Leicester, Inggris menyediakan sebuah tempat untuk mahasiswa memecahkan bubble wrap. (Via: dailymail.co.uk)
University of Leicester, Inggris menyediakan sebuah tempat untuk mahasiswa memecahkan bubble wrap. (Via: dailymail.co.uk)

Eksplorasi punika kakawitin antuk kruna pitakén Nguda (Why), Napi (What), miwah punapi (How). Punika sané pacang ngicénin ipun ruang anggé mengeksplore akéh parindikan sané prasida ngawinang pertumbuhan anak alit ngabecikang, liang tur terbebas saking stres. Guru rupaka utawi orang tua kagét kagaé bingung nyingakin solah alit-alité sané ngédéngang solah sané ten wajar.

Bedos, nyubatah, kadirasa wénten sané nyautang pitakén nganggé pasaut sané nénten becik kapirengang pinaka bentuk ekspresi sané ten nyaman, minab sané sedek karasayang.

Mligbagang indik stres ring anak alit kagét ngunculang pitakén indik ipun makasami sané wantah kaarsa fokus malajah. Salanturnyané, baga cén sané dados trigger (sané ngawinang) stres?

Manut Psikolog, Oktina Burlianti, sané kahubungin ring Anggara, 7 September 2021, stres ring anak alit prasida uncul rikala ipun ngarepin situasi sané ten manut ring kemampuannyané.Iriki pun sarat pesan iraga dados orang tuanyané apang resep ring tahapan perkembangan fisik, mental, miwah kondisi (intelegensi) anak alit apang iraga prasida ngicénin tandak sané anut sareng tahapan perkembangannyané.

“Dangan gresiuh, mapeluh, kagét ngedeng déwék tur dados anak sané séleb, utawi kagét tungkalikannyané dadi anak alit sané agresif pesan pinaka makudang cecirén anak alit sané ngalamin stres,” ujar anak istri sané kaséngin Ulli. Cecirén punika taler mirip sareng stres sané kaalamin olih anak kelih utawi duur.

Ketahnyané dangan gresiuh, dangan mapeluh, kagét meneng utawi ngedeng déwék utawi dadi agresif pesan, dangan ngamuk (tantrum) miwah sané pinih khas inggih punika kawéntenan regresi (makeledan) sekadi ngencehin utawi ngisep inan lima. Nénten kayun kalahina néwék taler dados cecirén anak stres. Dados orang tua, iraga patut wikan nanggepin kondisi anak alit sané sedek stres.

“Trima emosinyané. Ajahin anak alit napi wastan emosi sané sedek karasayang,” ujar ipun.(Trima Emosi Anak alit)Ipun taler nyontoang makudang-kudang ungkapan, “Oh, ragané sedek nyanyap kadukain olih guru nggih.

Yéning Ibu ngadepin situasi cara puniki, ibu taler pacang nyanyap.Selanturnyané ajahin anak alit apang nyalurang emosinyané nganggé cara sané positif lantas tanjénang pitulung.

Ilustrasi anak stres. Photo by Xavier Mouton Photographie on Unsplash
Ilustrasi anak stres. Photo by Xavier Mouton Photographie on Unsplash

“Ten kénkén ragané merasa nyanyap. Punika ciri awak ragané sedek ngicénin alarm apang sayaga nuju sané pisanan,” Conto sané lianan, “Napi sané prasida ibu tulungin apang prasida ngerasayang tenang?”Selanturnyané tanjénang makudang-kudang alternatif solusi.

“Punapi yéning ragané ngraosang dumun sareng Bu Guru apang bénjangan rikala ipun ngraos prasida banban sané ngawinang ragané ten kamemegan?” utawi “Punapi yéning iraga wenginé niki malajah apang paplajahan sané katrima dibi prasida karesepang?

”Ring galah sané pateh, Ulli taler nyeritayang indik pengalamannyané ngabihin anak tua sané anak alitnyané ngalamin stres.

“Ketahnyané anak alit pacang élahan stres rikala orang tuanyané stres.”Sangkaning punika, pinih riin sané kalaksanayang inggih punika ngabihin anak tua/orang tua apang ngresepin situasi miwah ngrereh solusi antuk stres sané karasayang olih ipun makasami.

Yéning orang tua sampun tenang, ipun makasami pacang dangan ngadepin anak alit tur ngwantu anak alitnyané apang tenang taler ngungkulin tekanan miwah emosi sané ten nyaman.

“Tuah orang tua sané stabil sané prasida ngwantu alit-alitnyané nincap kestabilan emosi,” ujar ipun.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel