Bacaan Doa dan Zikir sesudah Salat Fardhu 5 Waktu, Mendatangkan Keberkahan

·Bacaan 3 menit

Bola.com, Jakarta - Setiap umat Muslim yang telah akil balig diwajibkan untuk melaksanakan salat fardhu lima waktu dalam sehari.

Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Dalam Islam, umat Muslim disunahkan terbiasa untuk berdoa dan berzikir sesudah melaksanakan salat.

Meski sunah hukumnya, berdoa dan berzikir bisa mendatangkan banyak pahala dan keberkahan. Amalan ini bisa menjadi media pelebur dosa serta memohon ampunan serta perlindungan kepada Allah SWT.

Selain itu, berdoa dan berzikir sesudah salat fardhu lima waktu adalah anjuran Rasulullah SAW kepada umatnya.

Itulah mengapa, jangan buru-buru beranjak sesudah menunaikan salat fardhu limat waktu. Sempatkan waktu untuk duduk berdoa dan berzikir sesudah salat.

Bagaimana bacaan doa dan zikir sesudah salat fardhu lima waktu? Berikut ini bacaan doa dan zikir sesudah salat fardhu lima waktu, disadur dari Merdeka, Kamis (18/11/2021).

vidio:4 Pesepak Bola dengan Tato Keren di Punggungnya

Bacaan Doa sesudah Salat Fardhu

Bismilllaahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillaahi Robbil ‘aalamiin. Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafi-u maziidah. Yaa Robbanaa lakal hamdu wa lakasy syukru kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa ‘adhiimi sulthoonik.

Alloohumma sholli wasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin walhamdulillaahi robbil ‘aalaamiin. Alloohummagh firlii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo.

Robbanaghfirlanaa wali-ikhwaaninal ladziina sabaquunaa bil iimaan walaa taj’al fii quluubinaa ghillal lilladziina aamanuu Robbanaa innaka ra-uufur rohiim.

Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahablanaa min ladunka rohmatan innaka antal wahhaab.

Alloohumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wad dunyaa wal aakhiroh, wa’aafiyatan fil jasad, wa shihhatan fil badan, wa barokatan fir rizq, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan ‘indal maut, wamaghfirotan ba’dal maut.

Alloohumma hawwin ‘alainaa fii sakarootil maut, wan najaata minan naar, wal ‘afwa ‘indal hisaab. Robbanaa hablanaa min ‘azwaajinaa wa dzurriyaatinaa qurrota a’yunin waj’alnaa lil muttaqiina imaamaa.

Robbanaa taqobbal minnaa innaka antas samii’ul ‘aliim watub ‘alainaa innaka antat tawwaabur rohiim. Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannar.

Wa shollalloohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi washohbihii wasallam, walhamdulillaahi Robbil ‘aalamiin.

Artinya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segalah syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku semenjak kecil.

Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dan janganlah Engkau biarkan ghill (dengki) dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, tobat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan sesudah datang maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, (berilah kami) keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab.

Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Wahai Tuhan kami, perkenankanlah (permohonan) dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka

Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Bacaan Zikir sesudah Salat Fardhu

- Membaca Istighfar Sebanyak 3 Kali

Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih.

Artinya: "Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, tidak ada tuhan melainkan Dia, yang Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepada-Nya."

- Memohon Ampun dan Memberikan Pujian Kepada Allah

Laa ilaha illallah wakhdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul khamdu yukhyiiy wayumiitu wahuwa 'alaa kulli syai'innqodiir.

Artinya: "Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (HR. Bukhari, Muslim)

- Memohon Perlindungan Siksa Neraka Sebanyak 3 Kali

Allahumma ajirni minan-naar.

- Memberikan Pujian Kepada Allah

Allahumma angtassalam, wamingkassalam, wa ilayka ya'uudussalam fakhayyina rabbanaa bissalaam wa-adkhilnaljannata darossalaam tabarokta rabbanaa wata'alayta yaa dzaljalaali wal ikraam.

Artinya: "Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan." (HR. Muslim)

- Membaca Tasbih 33 Kali

Subhanallah.

- Membaca Tahmid 33 Kali

Alhamdulillah.

- Membaca Takbir 33 Kali

Allahuakbar.

- Membaca Tahlil 33 Kali

Lailaha illallah.

Disadur dari: Merdeka.com (Penulis: Andre Kurniawan. Published: 1/9/2021), (Penulis: Ayu Isti Prabandari. Published: 21/6/2021).

Dapatkan artikel Islami berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel