Ridwan Kamil Ketok UMP Jabar 2021 Rp 1,81 Juta

Yusron Fahmi
·Bacaan 2 menit
Ridwan Kamil Ketok UMP Jabar 2021 Rp 1,81 Juta
Ridwan Kamil Ketok UMP Jabar 2021 Rp 1,81 Juta

Besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020 yakni sebesar Rp1.810.351,36.