Tarékah Ngamumulé Budaya Bangsa Teu Kasengker Ku Mangsa Sasalad Covid-19

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Garut - Pamaréntah Garut, upamana, najan ieu kasakit masih nerekab di mana-mana, sumangetna enggoning ngayakeun féstival budaya henteu pugag ku alatan éta kaayaan. Kagiatanana nyaéta "Féstival jeung Biojakarama Padalangan sa-Kabupatén Garut" lumangsung sawatara waktu ka tukang kalayan lancar tanpa halangan harungan.

Wakil Bupati Garut, Hélmi Budiman, nétélakeun ieu kagiatan téh hasil rukun gawé Pamaréntah Daérah Garut jeung Persatuan Pedalangan Indonésia (PEPADI) Garut. Ngaliawatan ieu kagiatan, anjeunna miharep bisa milu ngaronjatkeun éksisténsi wayang jeung dalang minangkala salah sahiji warisan budaya bangsa.

"Alhamdulillah, Kabupatén Garut parantos ngawitan nguniang deui, utamana dina budaya pawayangan sareng padalangan," ceuk anjeunna saminggu kalarung.

Henteu ngan saukur éta, Hélmi numbu kamandang, yén sasaran ieu acara téh diajangkeun pikeun barudak, rumaja, jeung kolot anu dipiharep mah jadi cukang lantaran nguniangna deui entragan anyar para dalang di Kabupatén Garut.

"Sim kuring ogé nataharkeun régenerasi dalang anu motékar tur profésional nu tiasa ngalanglang buana," pokna.

Lian ti éta, ieu féstival dipiharep jadi rawayan pangaweruh masarakat ngeunaan pikeun padika ngamumulé budaya bangsa.

"Pawayangan mangrupa budaya anu tiasa lebet kana sakur élemén masarakat, utamina dina mangsa parobahan paripolah boh ngeunaan Covid boh ngeunaan ODF (Open Defecation Free)," ieu wakil bupati ngémbohan.

Contona dalang kondang Asép Sunarya, numutkeun Hélmi, éta dalang bisa éksis tur ngalemah di tatar Sunda téh hasil ayana féstival nu jadi salah sahiji cukang inyana bisa jadi dalang masagi nu ngalanglang buana.

"Tangtos peryogi dipeuseuh ku cara seueur dipagelarkeun. Sim kuring miharep renung dalang anyar di Garut," pokna.

Ku renungna para dalang, Hélmi teu weléh miharep wayang jadi sarana édukasi anu éféktif keur masarakat pikeun nepikeun unggal bebeneran nu mangpaat.

"Ieu tiasa lebet kana unggal séktor. Udaganana édukasi ngaliwatan budaya, nya ngaliwatan pawayangan téa," ceuk Hélmi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rintisan Jalan Kasuksésan

Pawayangan mangrupa budaya anu tiasa lebet kana sakur élemén masarakat, utamina dina mangsa parobahan paripolah boh ngeunaan Covid boh ngeunaan ODF (Open Defecation Free). (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Pawayangan mangrupa budaya anu tiasa lebet kana sakur élemén masarakat, utamina dina mangsa parobahan paripolah boh ngeunaan Covid boh ngeunaan ODF (Open Defecation Free). (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Di sagédéngeun éta, Ketua PEPADI Garut, Aa Rahayu mairan éta féstival budaya diiluan ku 13 pamilon dalang petingan Garut ti unggal umur, mimiti ti dalang anom tug nepikeun ka dalang sepuh.

"Rincianana mah 5 urang murangkalih, 5 rumaja, sareng 3 anu sepuh," pokna.

Ieu kagiatan, numutkeun anjeunna kacida pentingna, sok komo dina kaayaan tigerat balukar ditarajang sasalad Covid-19.

"Sim kuring miharep ieu kagiatan tiasa muka lolongkrang kasuksésan para dalang atanapi seniman lianna anu aya di Garut," anjeunna ngémbohan.

Lian ti ngabeungharan pangaweruh jeung nambahan pangalaman, kagiatan cara kieu téh dipiharep ngahasilkeun dalang profésional luyu jeung visi misi PEPADI Garut nyaéta "Ngawangun Jelema Masagi Ngaliwatan Padalangan".

"Sim kuring saparakanca narékahan ku cara séjénna, di antarana program 'Padalangan Masuk SD'. Mugia tiasa sinkron sareng Dinas Pendidikan," pokna.

Udagan séjénna, padalangan jeung pawayangan jadi muatan lokal (mulok) di sakola.

"Outputna mah ngawangun sumber daya anu linuhung," ceuk ieu seniman mungkas wangkongan.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa sunda yang menjadi bahasa ibu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Artikel berbahasa daerah ini bagian dari program Liputan6.com dalam rangka Hari Sumpah Pemuda.

TERJEMAHAN

Pewayangan adalah budaya yang bisa masuk ke hampir seluruh elemen masyarakat terutama dalam perubahan perilaku mau tentang Covid, mau tentang ODF (Open Defecation Free) dan sebagainya. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Pewayangan adalah budaya yang bisa masuk ke hampir seluruh elemen masyarakat terutama dalam perubahan perilaku mau tentang Covid, mau tentang ODF (Open Defecation Free) dan sebagainya. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Masa pandemi Covid-19 saat ini, tak menghalangi Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat untuk tetap menyelenggarakan festival budaya. Salah satunya gelaran festival dan Biojakarama Padalangan se-kabupaten Garut.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, hajatan gawe bareng pemda Garut bersama Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Garut itu, diharapkan mampu melestarikan budaya pewayangan dan pedalangan, sebagai warisan budaya bangsa.

“Alhamdulillah Kabupaten Garut mulai bangkit khususnya di budaya pewayangan pedalangan,” ujar dia pekan lalu.

Tak hanya itu ujar Helmi, gelaran festival dalang dan pewayangan yang diperuntukan buat anak-anak, remaja, dan dewasa itu, diharapkan mampu menjadi sarana regenerasi kalangan pedalangan di Garut.

“Tentu ini kita juga mempersiapkan ke depan dalang-dalang kita yang profesional, bukan saja berskala Garut, tetapi mampu berbicara di tingkat nasional dan internasional,” ujar dia.

Bahkan selain menghasilkan dalang profesional, kegiatan festival ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk melestarikan budaya bangsa.

“Pewayangan adalah budaya yang bisa masuk ke hampir seluruh elemen masyarakat terutama dalam perubahan perilaku mau tentang Covid, mau tentang ODF (Open Defecation Free) dan sebagainya,” kata dia.

Ia mencontohkan kemunculan dalang kondang mendiang Asep Sunandar Sunarya, dihasilkan melalui banyak festival yang diikuti hingga akhirnya menjadi seorang dalang profesional yang mendunia.

“Ini (pedalangan) kan perlu diasah, perlu ditampilkan lebih banyak sehingga bisa profesional, saya berharap ada lahir lagi Asep Sunandar Sunarya baru di Kabupaten Garut,” kata dia.

Dengan semakin banyaknya dalang profesional yang muncul, diharapkan menjadi sarana edukasi yang tepat dan efektif bagi masyarakat, dalam menyampaikan setiap pesan yang bermanfaat.

“Ini kan bisa masuk semua (sektor), jadi proses edukasi melalui budaya, proses pendidikan melalui budaya, melalui pewayangan,” kata dia.

Rintiasan Jalan Kesuksesan

Masa pandemi Covid-19 saat ini, tak menghalangi Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat untuk tetap menyelenggarakan festival budaya. Salah satunya gelaran festival dan Biojakarama Padalangan se-kabupaten Garut. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Masa pandemi Covid-19 saat ini, tak menghalangi Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat untuk tetap menyelenggarakan festival budaya. Salah satunya gelaran festival dan Biojakarama Padalangan se-kabupaten Garut. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Sementara itu, Ketua PEPADI Garut, Aa Rahayu menambahkan festival budaya tersebut diikuti 13 peserta padalangan terbaik Garut dari berbagai usia, mulai dalang bocah, dalang remaja hingga dalang dewasa.

“Rinciannya sebanyak 5 bocah, 5 remaja dan 3 dewasa. Itu mungkin event kami hari ini, adalah Festival dan Binojakrama,” kata dia.

Menurutnya kegiatan festival pewayangan dan pedalangan saat ini dinilai penting di tengah sepinya job manggung dan pertunjukan akibat pandemi Covid-19.

“Saya berharap kegiatan ini bisa membuka kunci kesuksesan bagi para dalang ataupun seniman yang ada di Kabupaten Garut,” kata dia.

Selain menambah jam terbang para datang, kegiatan mentas dan festival seperti ini diharapkan mampu menghasilkan dalam profesional sesuai dengan visi misi dari PEPADI Garut ‘Membangun Karakter Manusia yang Adihulung Melalui Padalangan’.

“Kita gali potensi-potensi, sumber daya dalang di Kabupaten Garut, tahun ini ada program ‘Padalangan Masuk SD’, semoga bisa sinkron dengan Dinas Pendidikan,” ujar dia.

Bahkan rencana ke depan ujar dia, kegiatan pewayangan dan pedalangan bisa masuk menjadi salah satu pelajaran muatan lokal (mulok) di sektor pendidikan, untuk melestarikan budaya pewayangan dan pedalangan di kalangan generasi muda.

“Output adalah menciptakan sumber daya padalangan yang berpotensi,” ujar dia.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel